Co je elektroodpad

Odpadem označeným jako Elektroodpad označujeme všechny elektrospotřebiče nebo jejich součásti (to jsou zejména elektrické a elektronické součástky).
Elektroodpad nepatří ani do komunálního ani do směsného odpadu a je definován striktními i přísnými pravidly pro jeho sběr, přepravu a nakládání s ním i likvidaci, protože může obsahovat nebezpečné látky, jakými jsou např.: rtuť, kobalt, chrom, ftaláty či olovo nebo kadmium popř. i zpomalovače hoření atd.

Pro zajímavost: V roce 2030 se odhaduje, že lidstvo vyprodukuje cca až 80 miliónů metrických tun elektroodpadu, který bude třeba odborně zlikvidovat.

Evropská unie vydala řadu směrnic a nařízení, které upravují nakládání s elektroodpadem, aby byla zajištěna ochrana životního prostředí a zdraví lidí. Tyto směrnice a nařízení platí ve všech zemích EU a řídí všechny fáze nakládání s elektroodpadem, včetně sběru, recyklace, opětovného použití a likvidace.

Mezi nejdůležitější normy a předpisy EU patří:

  • Směrnice o elektroodpadech (WEEE) – stanovuje, že každý členský stát musí mít systém sběru a recyklace elektroodpadu, aby byla zajištěna jeho správná likvidace a recyklace.
  • Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemikálií (REACH) – zahrnuje povinnosti pro výrobce a dovozce elektrospotřebičů v souvislosti s použitím chemikálií v těchto výrobcích.
  • Nařízení o odpadech (WFD) – určuje cíle a požadavky týkající se nakládání s odpadem v EU, včetně elektroodpadu.
  • Nařízení o přepravě nebezpečných věcí (ADR) – stanovuje požadavky na přepravu nebezpečných elektrospotřebičů a odpadů.
  • Nařízení o poplatcích za nakládání s odpady – určuje, že členské státy musí zajistit, aby náklady na nakládání s elektroodpadem byly hrazeny výrobcem nebo dovozcem elektrospotřebičů.

Tyto normy a předpisy mají za cíl zajistit, aby byl elektroodpad nakládán v souladu s nejvyššími standardy ochrany životního prostředí a zdraví lidí a aby se minimalizoval jeho negativní dopad na životní prostředí a zdraví lidí.

České republice je likvidace a nakládání s elektroodpadem upraveno zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech z roku 2005, který pro elektroodpad zavádí i nový pojem „recyklační poplatek“, jež běžně známe při nákupu třeba na internetových obchodech a můžeme jej popsat v těchto jednoduchých bodech:

  • Musí být určena odběrná místa pro elektroodpad a zajištěna provozovateli pro zpětný odběr elektrozařízení v rámci jednotlivých obcí nebo katastrů (s tím Vám můžeme jako Jungerona s.r.o. právě pomoci, kontaktujte nás)
  • Elektroodpad je na sběrném místně následně předán firmám, které mají licenci a povolení takový odpad zlikvidovat (toto zajišťuje právě naše společnost Jungerona s.r.o.)
  • Provoz těchto sběrných míst i likvidace sběrného elektroodpadu je financován právě z recyklačního poplatku, který velkoobchodní a maloobchodní prodejci již započetli do ceny výrobku a musí být vykazován odděleně od ceny.
  • Takové zpracování elektroodpadu na sběrných místech probíhá bezplatně

V elektroodpadu najdeme nejen výše zmíněné nebezpečné látky, ale i cenné a vzácné kovy, jako např. zlato, měď, cín, hliník nebo zinek, které se využijí ke zpětnému zpracování.

SBĚR ELEKTRONICKÉHO ODPADU A RECYKLACE POČÍTAČŮ

Máte-li zájem o naši nabídku v tomto ohledu, kontaktujte nás na +420 725 985 267
info@b2brecyklace.cz

Kontaktujte nás

DORUČENÍ ODPADU KURÝREM NA DODACÍ ADRESU:

Kdykoliv 24h

CENTRUM LOGISTIKY

Kontakty, dotazy, objednávky:

Jungerona s.r.o.

+420 602 103 985 
+420 725 985 267

info@b2brecyklace.cz

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI

Adresu

Staroměstská 534, 
Staré Město, 
739 61 Třinec

Vedoucí projektu

+420 724 190 744
kontakt@b2brecyklace.cz

To že jste člověk prokažte výběrem ikony Letadlo.